Derneklerimiz

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Dernekleri


Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği - EVSAD

Pellentesque eget, bibendum a, gravida ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus. Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum quam.

Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların hizmet, eğitim, tıbbi cihaz, gıda yardımı ve gönüllü bakıcılık gibi belirli ihtiyaçları doğrultusunda kurulan EVSAD sağlık hizmetlerinin sosyal ayağını oluşturmaktadır. Derneğimiz hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın sorunları ile ilgilenirken hastalarda kullanılmak üzere gerekli cihaz, demirbaş ve eğitim materyallerinin sağlanmasına destek olur. Ayrıca evde sağlık hizmeti veren üyelerin de sosyal psikolojik sorunları ile ilgilenir onların sosyoekonomik haklarının geliştirilmesi için çalışır www.evsad.org.tr


Kritik Bakım Derneği

Kritik hasta bakımı günümüzde giderek daha çok önem kazanmakta ve yapılan sağlık reformlarının katkısıyla bu hastalara daha iyi hizmet verme şansı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla donanım açısından hastanelerimizde çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştır Kritik bakım hizmetleri; acil servis, yoğun bakım (erişkin, çocuk, yenidoğan, perinatal, retinopati tedavisi), kalp ve damar cerrahisi (erişkin ve pediatrik), beyin cerrahisi, travma, onkoloji/radyasyon onkolojisi, yanık tedavisi (hiperbarik oksijen, robotik cerrahi) gibi özellikli cihazlar kemik iliği ve organ nakli, mikrocerrahi, pulmoner tedavi (ve benzeri) hizmetleri kapsamaktadır. Derneğimizi, Avrupa ve ABD’deki benzerlerinden ayıran, sadece kalp ve damar hastalıkları acil durumlarını tedavi etmek olmayıp, anne karnından ölüme kadar olan süreçte (perinatal dönem-çocukluk-erişkin ve yaşlılık dönemi) tüm disiplinleri içeren bir oluşum olmayı hedeflemesidir. Bu süreçte halk sağlığı, acil ve yoğun bakım hizmetleri, evde bakım ve palyatif bakım hizmetleri, hasta psikolojisi desteği, vb hedeflenmiştir www.kritikbakim.org.tr


Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği - PASHİDER

Palyatif bakım (destek bakımı) ve destek evi (hospis) faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, terminal dönem hastalarına multidisipliner bakım sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek. Palyatif bakım hizmetlerinin tanıtılması, geliştirilmesi ve benimsenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kurumlara önerilerde bulunmak, bu hizmetleri sunan kişi veya kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, hasta ve hasta yakınlarının sorunları ile ilgilenmek , eğitim çalışmalarını yürütmek, bu çalışmaları yürütmek adına yayın yapmak, toplantı düzenlemek, gezi, kongre, organizasyonlar düzenlemek. Palyatif bakım hizmetleri konusunda ülkemizde hasta, hasta yakınları ve çalışanlar boyutunda bilinçlendirme adına çalışmalar yapmak, bu konudaki farkındalığı üst düzeylere çıkarmak.


Toplum Ruh Sağlığı Derneği - TORSAD

Toplum Ruh Sağlığı Derneği’ni kurmamızın temel amacı; 1) Ulusal boyutta toplum Ruh Sağlığı hizmet sisteminin gereken standartlarda kurulması için çalışma yapmak, 2) Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine destek vermek, gereksinimi olan birey ve ailelerin standartlar dahilinde bakım almalarını sağlamak, 3) Ülkemizde Toplum Ruh Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri kapsamına giren konuların bilinmesini, tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.


Hasta ve Çalışan Hakları Güvenliği Derneği - HCHGDER

Çağdaş dünya gereklerine uygun, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören hastalar ile bu kişilere hizmet sunan sağlık çalışanlarının hakları ve güvenliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek. Ülkemizde başarılı bir şekilde yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin, etkili, kaliteli, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması amacının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurlardan biri, çalışanların sağlık tesislerinde kalite kriterlerine uygun ve verimli bir hizmet verebilmesi ile ilgili politikaların oluşturulması ve yürütülmesidir. www.hchgder.org


Sağlığın Geliştirilmesi Derneği - SGD

Yeni sağlık anlayışına göre artık herkes yaşadığı sürenin hastalıklardan uzak kaliteli bir hayat olmasını arzu ediyor. Bu da ancak zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve hareketli bir yaşam ile mümkün olabiliyor. Tüm bu sağlıklı yaşam davranışları da kişinin farkındalığının artması ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla kurulan Sağlığın Geliştirilmesi Derneği bireyin kendi sağlığı ile ilgili farkındalığını arttıracak toplum sağlığını desteklemeyi hedeflemektedir. Derneğimiz tıp ve iletişim dünyasından akademisyen ve uygulamacıların bir araya gelmesi ile kurulmuştur.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği-İSGAM

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında projeler üretmek, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini konu alan yayınlar çıkarmak, araştırma raporları hazırlamak, eğitim faaliyetleri(Kongre, Sempozyum, Kurs, Çalıştay Vb.) düzenlemek, sivil toplum ve kamu kuruluşları ortak faaliyetler düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararasında iş birliği geliştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki acil durumlarda ortak çalışmalar yürütülmesi ve iş sağlığı güvenliği hizmetinin uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. www.isgam.org


Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Akademisi Derneği - SYADER

Derneğin misyonu, bireylerin sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak ve böylece sağlıklı aile ve toplumun teşkiline katkı vermek amacıyla, tıbbi sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylere, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerekli sosyal hizmetlerin sunumunu sağlamak; bu kapsamda hizmeti sunan ve hizmetten yararlananları sürece katarak ve her iki tarafın da haklarını gözeterek tıbbi sosyal hizmet sunumunu etkileyen sorunların belirlenmesi, çözümlenmesi, tıbbi sosyal hizmetlere ilişkin eğitim, işbirliği, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, toplumda farkındalık oluşturulması ve hizmetin topluma ilgili kurum ve kuruluşlara anlatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yürütmektir. http://www.sporakademisidernegi.org/


Tıbbi Sosyal Hizmet Derneği - TSHDER

Derneğin misyonu, bireylerin sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak ve böylece sağlıklı aile ve toplumun teşkiline katkı vermek amacıyla, tıbbi sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylere, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerekli sosyal hizmetlerin sunumunu sağlamak; bu kapsamda hizmeti sunan ve hizmetten yararlananları sürece katarak ve her iki tarafın da haklarını gözeterek tıbbi sosyal hizmet sunumunu etkileyen sorunların belirlenmesi, çözümlenmesi, tıbbi sosyal hizmetlere ilişkin eğitim, işbirliği, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, toplumda farkındalık oluşturulması ve hizmetin topluma ilgili kurum ve kuruluşlara anlatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yürütmektir. http://www.tibbisosyalhizmetler.org/


Acil ve Afet Sağlık Hizmetleri Derneği - ACİLİM

Ülkemizde acil ve afet durumlarında hizmetlerin bütünleşik ve koordine içinde verilmesi için bilimsel ve uygulamalı çalışmaları destekleyen derneğimizdir.


Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği - SKYDER

Sağlık sisteminde mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılmasınısağlamak ve sağlık hizmet kalitesini arttırmak için yeni kaynak geliştirmeyöntemleri üzerinde araştırmalar yapmak, sağlık tesislerinde stratejik planlama,finans yönetimi, bütçeleme, yönetim muhasebesi, müşteri ilişkileri yönetimi,insan kaynakları yönetimi ile denetim çalışmalarının etkinleştirilmesini vegeliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sağlık harcamalarının disiplinaltına alınması, sağlık tesislerinin gelir gider dengeleri, sağlık hizmetlerindeyeni pazarlama stratejileri, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve sağlığıngeliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak için başta Sağlık Bakanlığı olmaküzere ilgili bakanlıklar ve kurumlara önerilerde bulunur ve çalışmalara destekverir. http://www.skyder.org.tr/


Alternatif Tıp Uygulama Derneği - ALTIDER

Modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, özellikle de akupunktur uygulamalarının her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır. Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerini çeşitli kullanım alanları açısından hasta ya da sağlıklı bireylere korunma, teşhis ve tedavi amacıyla uygulamak. Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak, yurtiçi ve yurtdışı araştırma projelerine katkıda bulunmak, çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi labaratuar, görüntüleme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi üniversitenin mevcut imkanlarından yararlanmak, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler düzenlemek, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak. http://altider.org/


Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği - SABİT

Sağlık sisteminde mevcut bilgi ve teknoloji sistemlerinin etkili ve verimli kullanılması sağlamak ve sağlık hizmet kalitesinin dünya standartlarına ulaşması için inceleme,öneri yeni teknoloji gelişimi için çalışmalar yapmak , sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak maksadı ile kamu ve özel sektörü bir araya getirmek ve ülke kaynaklarını daha verimli kulanmak için kamu ve özel sektör temsilcilerinin üye oldugu sivil toplum kuruluşudur.


Nadir Hastalıklar Derneği

Nadir hastalık”, 10.000’de 5 kişiden az görülen hastalıkları tanımlar. Bu tanım kapsamında ülkemizde ve dünyada görülen hastalıkların teşhis, tedavi, farkındalığının artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.


Din Psikolojisi ve Manevi Bakım Derneği

Genel Sağlık Hizmetlerinde ve Evde Veya Kurumda sosyal bakım hizmetlerinde; İlahilerin, ibadetlerin, duaların, estetik sanatın ve diğer manevî tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve İslam dini veya farklı dinlere mensup hastaların tedavi süreçlerinde manevi literatürlerden faydalanılarak tedavilerine katkı sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek amacıyla kurulmuştur


Sağlık ve Sosyal Alanda Kalite ve Akreditasyon Derneği

Dernek, Ülkemizde ve uluslar arası düzeyde sağlık ve sosyal hizmetlerinin kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunmak çağdaş dünya gereklerine uygun, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak sağlıkta kaliteli hizmetten faydalanılmasını sağlamak, kaliteli sağlık faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara eğitim ve destek vermek amacıyla kurulmuştur.


Bilinçli İlaç Kullanımı, Biyoteknoloji, İnovasyon ve AR-GE Derneği

Yerli ve milli ilacın desteklenmesi ve ilacın doğru kullanımını topluma aktarmak üzere çalışmalar yürütmektedir.


Aymelek Derneği

Derneğimizin amacı, üyelerimizin mevcut durum ve problemlerini tespit ederek onların evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek; bireyler ve kültürler arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden her gruptan insanlarla onurlu bir yaşam ortak paydasında bir platform olarak bir araya gelip, yasalara uygun her türlü faaliyet ve çalışmalar yapmak, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık eğitim yakacak kira barındırma evlenme yuva kurma iş kurma konut ve sair bütün hususlarda aynı, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyet destekleyecek çalışmalar yapmaktır.


Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği

Palyatif bakım alanında hemşirelik uygulamalarındaki gelişmeleri izlemek, üyelerin bu alanda mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, mesleki sorunların çözümü için çalışmak, ülkemizde palyatif bakım hizmetlerinin yenilenmesi, gelişmesini desteklemek ve birlik oluşturmak derneğimizin temel amaçlarını oluşturur. Türkiye’deki palyatif bakım hemşireliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı temel ilke edinerek; faaliyetlerini dayanışma ve işbirliği içerisinde, mesleki etiğe bağlı kalarak tüm üyelerine eşit fırsatlar sunmaktır. Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği; palyatif bakım gereksinimi olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan bir hemşirelik meslek örgütüdür.


Bilişim ve İletişim Teknolojileri Akademisi

Bita Akademi; Yazılım, Altyapı, ​Dijital, İnsan Kaynakları, Akademi ve Genç Akademi olmak üzere farklı uzmanlık bölümüyle hizmet veren bir gönüllüler topluluğudur. Bilişimde İnsan’ın gelişimine ve katma değerine odaklanan Bita Akademi; entegre bilişim hizmetlerinde Türkiye’nin en büyük toplıluğudur. Bita Akademi merkezi Ar-Ge çalışmalarının da gerçekleştirildiği Ankara’da bulunmaktadır. http://bitaakademi.com

Müzik Terapi Derneği

...


SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEKLERİ FEDERASYONU
Tüzüğümüz için tıklayınız.


Federasyon Tüzüğü